İÇİMİZDEKİ SABETAY ve MASONLAR!?

İÇİMİZDEKİ SABETAY ve MASONLAR!?

İÇİMİZDEKİ SABETAY ve MASONLAR!?

Bugün aslında dün'dü.
Nitekim...
İslamcılar, kadınların evden çıkmalarından hiç hoşnut değillerdi.
Bunlardan biri de, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi’ydi:
 
"Şeriatımızda emredilen şeylerden biri de Müslüman kadınların kendilerine mahrem olmayan kimselerden örtünmeleridir ki; o da saçları dahil vücutlarını ziynetten (süsten) arındırılmış bir şeyle, şehveti celp etmeyecek bir elbiseyle örtmekten ibarettir."
...
"Eve ait vazifeleri kadına, ev dışındakileri kocaya yüklemek gerekir.
Bunun aksi olamaz."
...
"Bir de kadınların yaratılış gayeleri, onların sırf dünyaya çocuk getirmeleri ve o çocukları terbiye etmelerinden ibarettir."
...
"Çok kadınla evlilikte, insanlığa ve medeniyete aykırı bir şey yoktur."
(Sırat-ı Müstakim, sayı 1, 2, 3; yıl 1908; Aktaran İ. Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, I)
 
Bu sözlerin sahibi Musa Kazım Efendi (1858-1920) bir Şeyhülislam’dı.
Ve aynı zamanda Mason'du.
Osmanlı’nın "ilerici partisi" İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesiydi..
Nakşibendi’ydi...


Türkiye’nin en büyük mason kuruluşu, "Hür ve Kabul Edilmiş Büyük Mason Locası" belgelerinde, mason olan ünlü din adamları arasında sadece Şeyhülislam Musa Kazım Efendi yoktu:
Üç şeyhülislam vardı...
 
İşte ünlü İslamcı masonlar
Osmanlı Devleti’nin 118. Şeyhülislamı Mehmed Ziyaüddin Efendi (1846-1917) de masondu...
Mason şeyhülislamlardan biri de Mustafa Sabri Efendi (1869-1954) idi.
Kadınların bırakın çalışmasını, tek başına sokağa çıkmasına bile karşıydı.
Yani, kadın'ın toplum hayatı içindeki yeri konusunda "mason biraderi" Şeyhülislam Musa Kázım Efendi ile aynı görüşteydi.
 
Türkiye'de Masonluk Sabetaycıların kontrolündedir.
Bugün birçok masonun, "biraderleri" Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’nin şu görüşlerini öğrendiklerinde çok şaşıracağına eminim:
 
"Benim elimden gelse Türkleri Arap yaparım, diğer Müslümanları da.
Bunların vaktiyle Araplaşmadığına da çok eseflenirim.
Arap dili, ne Türk diliyle ne de Çerkez diliyle kıyas kabul etmeyecek derecede üstünlüğe sahip olduğundan, insanın, milliyetin küçüğüne sahip olup da onunla iftihar edeceğine büyüğüne sahip olarak onunla iftihar etmesi daha karlı ve makul olur."
(Yarın Dergisi, 14 Nisan 1930)

Bu düşüncede bir din adamının, Kuvayı Milliyecilere karşı fetva vermesine, Sevr Antlaşması’nı savunmasına şaşırmıyorsunuz.
Ve dolayısıyla Mustafa Kemal’in, Şeyhülislam Mustafa Sabri’yi 150’likler listesine koyup yurtdışına kovduğunu da anlayabiliyorsunuz.
Hal böyleyken...
Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Türkiye’de Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Başbakanlık yapmış olan Suat Hayri Ürgüplü’nün babasıydı.
Başbakan Ürgüplü de mason'du.
İşin garip yanı, kardeşi gibi, siyasetle ilgilenen ve Demokrat Parti’den milletvekili olan Münip Hayri Ürgüplü’nün de ağzından İslam, Müslümanlık vb. sözcükler düşmezdi!

Hür ve Kabul Edilmiş Büyük Mason Locası belgelerinde, mason olan din adamları listesi:
 
- Müderris Mahmud Esad Efendi,
- Berlin Sefareti Başimamı Mustafa Hafız Şükrü, Sefaret İmamı Haşim Veli,
- Bir dönem Darülfünun’da rektörlük yapan Babanzade Ahmed Naim Bey..

Masonluk en özet ifade ile, dünya hakimiyeti kurmak için güç'leri, para'ları olan ama yeterli nüfusları olmayan ve güçlerini daha da artırmak isteyen Yahudilerin, Yahudi olmayanları Yahudiliğe hizmet gayesi doğrultusunda kullandıkları taşeron örgütlenme'dir.
Masonlar, güç ve para için mason oluyorlar ama bu arada Yahudiliğe, Yahudilerin menfaatlerine çalışmış oluyorlar.
Çünkü, patronlar her zaman Yahudiler.
Demem o ki:
Dünyadaki bütün masonik örgütlenmeleri "gerçekten Yahudi olanlar" yönetiyorlar.
Demem şu ki:
Türkiye'de Masonluk, ezici çoğunlukla "Sabetaycı Yahudiler" tarafından yönetiliyor.
Hasılı:
Sabetaycılıktan mahkeme kararı ile Museviliğe geçen Ilgaz Zorlu'nun, cemaati içerden bilen biri olarak söylediği şu:
"Türkiye'de Masonluk, Sabetaycıların Kapani kolu'nun kontrolünde."
Onlar, yine bir Yahudi olan Adnan Oktar'a açıktan ve çok büyük destek veriyorlardı.
Adnan Oktar üzerinden kurmaya çalıştıkları tuzaklar öyle ufak tefek şeyler değildi.
Çok büyük planları uygulamaya sokmuşlardı.
Ezcümle:
Gerek, Sabetayist Yahudiler ile bozulmuş Tevrat'a inanan Museviler arasında, gerekse de, Sabetayistlerin üç farklı kolu arasında "iç mücadele ve sorunlar" yok değil?!
Nüans?!
Aslında ülkemizde ve dünyada yaşanan bir çok sorunun temelinde bunların birbirleri ile çekişmesi hatta birbirlerini kırması var, diyebiliriz.
Hülasa:
NGazete olarak biz, bu hain güruhun deşifre olması ve ihanetsiz, huzurlu, güvenli bir Türkiye'nin oluşabilmesi için, Türkiye masonlarından Sabetayist ve üst düzey olanların bazılarının isimlerini ve kullandıkları şifreleri vererek, bu konuda araştırma yapacak Müslüman gençlere ön ayak olmak istedik.
Ve..
Son olarak...
İnanıyoruz ki; gençlerimiz, araştırmacılarımız bu hususu daha derinleştirecekler ve o zaman yüz yılı aşkın süredir önümüzde aşılmaz engel gibi duran pek çok milli sorunumuz bir kaç gün içinde aşılmış olacaktır.
Netice:
Türkiye'nin en büyük sorunu PKK değil, Sabetayist ihanettir.
Zaten PKK da, bir anlamda Sabetayistlerin kontrolündedir.
Hülasa:
İşte, Türkiye'de Masonluğu, Yahudi ırk ve dininden olmayan Masonları kontrol eden ama kendilerini Türk ve Müslüman gibi gösteren "Sabetaycı Masonik kadro"dan seçmeler...
 
Türkiye'de Ünlü Masonlar:
- Devlet Adamları ve Politikacılar
- 33. Osmanlı Padişahı V. Murad
- Şehzade Kemalettin Efendi
- Şehzade Nurettin Efendi
- Sadrazam Talat Paşa
- Maliye, Maarif ve Evkaf Nazırı M. Raşit Erer
- Bahriye Nazırı Cemal Paşa
- Maliye Nazırı Cavit Bey
- Maliye Nazırı Tevfik Bey
- Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi Sayman
- Nafia Nazırı Ali Münif

- Postane Nazırı Kirkor Agaton
- Devlet Adamı ve Musikişinas Prens Mehmet Abdülhalim Paşa
- Prens Aziz Hasan Paşa
- Devlet Adamı ve Şair Süleyman Asaf
- Ankara Valisi Reşit Paşa
- İttihat ve Terakki Fırkası Umumi Kâtibi Mithat Şükrü Bleda

- Maliye Müsteşarı Faik Süleyman
- Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi
- Başbakan Hasan Saka
- Başbakan Suat Hayri Ürgüplü
- Ticaret Bakanı, Adalet Bakanı Mümtaz Ökmen
- Başbakan Yardımcısı Akif İyidoğan
- Dışişleri Bakanı Bekir Sami Daça
- Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras

- Dışişleri Bakanı Selim Sarper
- İçişleri Bakanı Mehmet Cemil Uybadın
- İçişleri Bakanı Şükrü Kaya
- Adalet Bakanı Hasan Menemencioğlu
- Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar
- Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati
- Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel

- Milli Savunma Bakanı Münir Birsel
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Köymen
- Tarım Bakanı Reşat Muhlis Erkmen
- Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan

- Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe
-Ticaret Bakanı Ahmet Dallı
- Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur
- Bakan, Milli Emniyet Başkanı Celal Tevfik Karasapan
- Atatürk'ün Yaveri, Bolu Milletvekili Cevat Abbas Gürer
 
Askerler
- İngiliz Amirali ve Türk Müşiri olan Hobart Paşa
- Abdülaziz’in Başmabeyincisi Namık Paşazade Hüseyin Cemil Paşa
- Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa
Müşir Fuat Paşa

- Cihan Harbi'nde Kafkas Cephesi'nde şehit olan Hüseyin Hüsnü Paşa
- Birinci Ordu Komutanı Ali İhsan Sabis Paşa
- Jandarma Genel Komutanı Ali Remzi Yiğitgüder Paşa
- Hava Kuvvetleri Komutanı Zeki Doğan Paşa
- Münakalat Vekili Yümni Üresin Paşa
- Yüksek Şura Üyesi Eşref Manas Paşa
 
Bilim Adamları
- Bilgin ve Devlet Adamı Mehmet Tahir Münif Paşa
- Tıp Doktoru Dr. Antranik Gırcikyan Paşa

- Ülkemize yeni eğitim yöntemlerini getiren Selim Sabit Efendi
- Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kurucularından Mehmet Ali Baba Erel
- Sözlükçü, Yazar Hüseyin Kazım Kadri
- TTK Başkanlığı yapmış olan Hasan Cemil Çambel
- İktisat Profesörü Mustafa Zühtü İnhan
- Coğrafya Profesörü Faik Sabri Duran
- Psikoloji Profesörü Mustafa Şekip Tunç
- İTÜ Rektörü Mustafa İnan
- Tıp Profesörü Mim Kemal Öke
- Eğitimci, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Hayrullah Örs
- Hukuk Profesörü Vasfi Raşit Sevig

- Tıp Profesörü, Rektör ve daha sonra milletvekilliği de yapmış olan Besim Ömer Akalın
- Tıp Profesörü Niyazi İsmet Gözcü
- Fen Fakültesi Dekanı Hüseyin Hamit
- Rektörlük de yapmış olan Profesör Mustafa Hulki Erem
- Yüksek Mühendis, Rektör Suphi Kamil
- Ord. Prof.Dr. Burhanettin Toker
- Fizik Profesörü Salih Murat Uzdilek
- Ord. Prof.Dr. Fahri Arel

- Prof. Dr. Muzaffer Şevki
- Matematik Profesörü, Dekan Kerim Erim
- Müzikolog Cevad Memduh Altar
- Tıp Profesörü ve Rektör Kazım İsmail Gürkan
- İktisat Profesörü Mehmet Ali Özeken
- Tarih Profesörü ve TTK Başkanı Enver Ziya Karal
- Prof. Ahmet Asım Karadeniz

- Prof. Nişan Sönmez
 
Şairler ve Yazarlar
- Gazeteci ve Yazar Şinasi
- Şair ve Devlet Adamı Ziya Paşa
- Gazeteci ve Yazar Teodor Kasap
- Büyük Vatan Şairi Namık Kemal
- Tiyatrocu ve Yazar Güllü Agop
- Yazar Mehmet Emin Bey
- Yazar ve Gazeteci Ahmet Rasim
-Lügatçı ve Yazar Diran Kelekyan
- Milli Şair Mehmet Emin Yurdakul
- Yazar ve Filozof Rıza Tevfik
- Yazar ve Gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın
- Şair ve Noter Mithat Cemal Kuntay
- Yazar ve Gazeteci Ahmet Emin Yalman
- Yazar ve Öğretmen Reşad Nuri Güntekin
- Yazar ve Gazeteci Agah Sırrı Levent
- Gazeteci Yazar Nail Güreli
 
Sanatçılar
- Müzisyen Şükrü Şenozan
- Ressam Ali Sami Boyar
- Ressam Nazmi Ziya Güran
- Ressam, GSA Müdürü Namık İsmail
- Sahne Sanatçısı Behzat Butak
- Sahne Sanatçısı İ. Galip Arcan
- Karikatürist Ramiz Gökçe
- Opera Sanatçısı Nurullah Şevket Taşkıran
- Müzisyen Mesut Cemil Tel
- Piyanist Mithat Fenmen
- Sinema Sanatçısı Ayhan Işık
- Orkestra Şefi Orhan Tanrıkulu
- Heykeltraş Haluk Tezonar
- Sahne ve sinema sanatçısı Zeki Alasya
- Sahne sanatçısı Ferdi Merter Fosforoğlu
 
Eğitimciler
- Muvaffak Benderli
- Yontov Garti
- Hikmet Gürtav
- Mehmet Ali Kırca
- Celal Öget
- Halit Sarıkaya
- Ali Teoman

https://www.mason.org.tr/tuerkiye-de-uenlue-masonlar

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler