İÇİMİZDEKİ SABETAY ve MASONLAR!?

İÇİMİZDEKİ SABETAY ve MASONLAR!?

İÇİMİZDEKİ SABETAY ve MASONLAR!?

Bugün aslında dün'dü.
 
Nitekim...
 
İslamcılar, kadınların evden çıkmalarından hiç hoşnut değillerdi.
 
Bunlardan biri de, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi’ydi:
"Şeriatımızda emredilen şeylerden biri de Müslüman kadınların kendilerine mahrem olmayan kimselerden örtünmeleridir ki; o da saçları dahil vücutlarını ziynetten (süsten) arındırılmış bir şeyle, şehveti celp etmeyecek bir elbiseyle örtmekten ibarettir."
...
"Eve ait vazifeleri kadına, ev dışındakileri kocaya yüklemek gerekir.
Bunun aksi olamaz."
...
"Bir de kadınların yaratılış gayeleri, onların sırf dünyaya çocuk getirmeleri ve o çocukları terbiye etmelerinden ibarettir."
...
"Çok kadınla evlilikte, insanlığa ve medeniyete aykırı bir şey yoktur."
(Sırat-ı Müstakim, sayı 1, 2, 3; yıl 1908; Aktaran İ. Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, I)

Bu sözlerin sahibi Musa Kazım Efendi (1858-1920) bir Şeyhülislam’dı.
Ve aynı zamanda Mason'du.
Osmanlı’nın "ilerici partisi" İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesiydi.
Nakşibendi’ydi...


Türkiye’nin en büyük mason kuruluşu, "Hür ve Kabul Edilmiş Büyük Mason Locası" belgelerinde, mason olan ünlü din adamları arasında sadece Şeyhülislam Musa Kazım Efendi yoktu:
Üç şeyhülislam vardı...
 
İşte ünlü İslamcı masonlar
Osmanlı Devleti’nin 118. Şeyhülislamı Mehmed Ziyaüddin Efendi (1846-1917) de masondu...
 
Mason şeyhülislamlardan biri de Mustafa Sabri Efendi (1869-1954) idi.
Kadınların bırakın çalışmasını, tek başına sokağa çıkmasına bile karşıydı.
Yani, kadın'ın toplum hayatı içindeki yeri konusunda "mason biraderi" Şeyhülislam Musa Kázım Efendi ile aynı görüşteydi.
 
Türkiye'de Masonluk Sabetaycıların kontrolündedir.
Bugün birçok masonun, "biraderleri" Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’nin şu görüşlerini öğrendiklerinde çok şaşıracağına eminim:
 
"Benim elimden gelse Türkleri Arap yaparım, diğer Müslümanları da.
Bunların vaktiyle Araplaşmadığına da çok eseflenirim.
Arap dili, ne Türk diliyle ne de Çerkez diliyle kıyas kabul etmeyecek derecede üstünlüğe sahip olduğundan, insanın, milliyetin küçüğüne sahip olup da onunla iftihar edeceğine büyüğüne sahip olarak onunla iftihar etmesi daha karlı ve makul olur."
(Yarın Dergisi, 14 Nisan 1930)

Bu düşüncede bir din adamının, Kuvayı Milliyecilere karşı fetva vermesine, Sevr Antlaşması’nı savunmasına şaşırmıyorsunuz.
Ve dolayısıyla Mustafa Kemal’in, Şeyhülislam Mustafa Sabri’yi 150’likler listesine koyup yurtdışına kovduğunu da anlayabiliyorsunuz.
 
Hal böyleyken...

Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Türkiye’de Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Başbakanlık yapmış olan Suat Hayri Ürgüplü’nün babasıydı.
Başbakan Ürgüplü de mason'du.
İşin garip yanı, kardeşi gibi, siyasetle ilgilenen ve Demokrat Parti’den milletvekili olan Münip Hayri Ürgüplü’nün de ağzından İslam, Müslümanlık vb. sözcükler düşmezdi!

Hür ve Kabul Edilmiş Büyük Mason Locası belgelerinde, mason olan din adamları listesi; Müderris Mahmud Esad Efendi, Berlin Sefareti Başimamı Mustafa Hafız Şükrü, Sefaret İmamı Haşim Veli, bir dönem Darülfünun’da rektörlük yapan Babanzade Ahmed Naim Bey diye sıralanıyor.

Masonluk en özet ifade ile, dünya hakimiyeti kurmak için güç'leri, para'ları olan ama yeterli nüfusları olmayan ve güçlerini daha da artırmak isteyen Yahudilerin, Yahudi olmayanları Yahudiliğe hizmet gayesi doğrultusunda kullandıkları taşeron örgütlenme'dir.

Masonlar, güç ve para için mason oluyorlar ama bu arada Yahudiliğe, Yahudilerin menfaatlerine çalışmış oluyorlar.
Çünkü, patronlar her zaman Yahudiler.
 
Demem o ki:
Dünyadaki bütün masonik örgütlenmeleri "gerçekten Yahudi olanlar" yönetiyorlar.
 
Demem şu ki:
Türkiye'de Masonluk, ezici çoğunlukla "Sabetaycı Yahudiler" tarafından yönetiliyor.
 
Hasılı:
Sabetaycılıktan mahkeme kararı ile Museviliğe geçen Ilgaz Zorlu'nun, cemaati içerden bilen biri olarak söylediği şu:
"Türkiye'de Masonluk, Sabetaycıların Kapani kolu'nun kontrolünde."

Onlar, yine bir Yahudi olan Adnan Oktar'a açıktan ve çok büyük destek veriyorlardı.
Adnan Oktar üzerinden kurmaya çalıştıkları tuzaklar öyle ufak tefek şeyler değildi.
Çok büyük planları uygulamaya sokmuşlardı.
 
Ezcümle:
Gerek, Sabetayist Yahudiler ile bozulmuş Tevrat'a inanan Museviler arasında, gerekse de, Sabetayistlerin üç farklı kolu arasında "iç mücadele ve sorunlar" yok değil?!
Nüans?!
Aslında ülkemizde ve dünyada yaşanan bir çok sorunun temelinde bunların birbirleri ile çekişmesi hatta birbirlerini kırması var, diyebiliriz.
 
Hülasa:
NGazete olarak biz, bu hain güruhun deşifre olması ve ihanetsiz, huzurlu, güvenli bir Türkiye'nin oluşabilmesi için, Türkiye masonlarından Sabetayist ve üst düzey olanların bazılarının isimlerini ve kullandıkları şifreleri vererek, bu konuda araştırma yapacak Müslüman gençlere ön ayak olmak istedik.
 
Ve..
Son olarak...
İnanıyoruz ki; gençlerimiz, araştırmacılarımız bu hususu daha derinleştirecekler ve o zaman yüz yılı aşkın süredir önümüzde aşılmaz engel gibi duran pek çok milli sorunumuz bir kaç gün içinde aşılmış olacaktır.
 
Netice:
Türkiye'nin en büyük sorunu PKK değil, Sabetayist ihanettir.
Zaten PKK da, bir anlamda Sabetayistlerin kontrolündedir.

Hülasa:
İşte, Türkiye'de Masonluğu, Yahudi ırk ve dininden olmayan Masonları kontrol eden ama kendilerini Türk ve Müslüman gibi gösteren "Sabetaycı Masonik kadro"dan seçmeler:
 
Türkiye'de Ünlü Masonlar:
 
Devlet Adamları ve Politikacılar
33. Osmanlı Padişahı V. Murad
Şehzade Kemalettin Efendi
Şehzade Nurettin Efendi
Sadrazam Talat Paşa
Maliye, Maarif ve Evkaf Nazırı M. Raşit Erer
Bahriye Nazırı Cemal Paşa
Maliye Nazırı Cavit Bey
Maliye Nazırı Tevfik Bey
Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi Sayman
Nafia Nazırı Ali Münif

Postane Nazırı Kirkor Agaton
Devlet Adamı ve Musikişinas Prens Mehmet Abdülhalim Paşa
Prens Aziz Hasan Paşa
Devlet Adamı ve Şair Süleyman Asaf
Ankara Valisi Reşit Paşa
İttihat ve Terakki Fırkası Umumi Kâtibi Mithat Şükrü Bleda

Maliye Müsteşarı Faik Süleyman
Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi
Başbakan Hasan Saka
Başbakan Suat Hayri Ürgüplü
Ticaret Bakanı, Adalet Bakanı Mümtaz Ökmen
Başbakan Yardımcısı Akif İyidoğan
Dışişleri Bakanı Bekir Sami Daça
Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras

Dışişleri Bakanı Selim Sarper
İçişleri Bakanı Mehmet Cemil Uybadın
İçişleri Bakanı Şükrü Kaya
Adalet Bakanı Hasan Menemencioğlu
Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar
Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati
Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel

Milli Savunma Bakanı Münir Birsel
Milli Savunma Bakanı Hulusi Köymen
Tarım Bakanı Reşat Muhlis Erkmen
Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan

Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe
Ticaret Bakanı Ahmet Dallı
Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur
Bakan, Milli Emniyet Başkanı Celal Tevfik Karasapan
Atatürk'ün Yaveri, Bolu Milletvekili Cevat Abbas Gürer
 
Askerler
İngiliz Amirali ve Türk Müşiri olan Hobart Paşa
Abdülaziz’in Başmabeyincisi Namık Paşazade Hüseyin Cemil Paşa
Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa
Müşir Fuat Paşa

Cihan Harbi'nde Kafkas Cephesi'nde şehit olan Hüseyin Hüsnü Paşa
Birinci Ordu Komutanı Ali İhsan Sabis Paşa
Jandarma Genel Komutanı Ali Remzi Yiğitgüder Paşa
Hava Kuvvetleri Komutanı Zeki Doğan Paşa
Münakalat Vekili Yümni Üresin Paşa
Yüksek Şura Üyesi Eşref Manas Paşa
 
Bilim Adamları
Bilgin ve Devlet Adamı Mehmet Tahir Münif Paşa
Tıp Doktoru Dr. Antranik Gırcikyan Paşa

Ülkemize yeni eğitim yöntemlerini getiren Selim Sabit Efendi
Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kurucularından Mehmet Ali Baba Erel
Sözlükçü, Yazar Hüseyin Kazım Kadri
TTK Başkanlığı yapmış olan Hasan Cemil Çambel
İktisat Profesörü Mustafa Zühtü İnhan
Coğrafya Profesörü Faik Sabri Duran
Psikoloji Profesörü Mustafa Şekip Tunç
İTÜ Rektörü Mustafa İnan
Tıp Profesörü Mim Kemal Öke
Eğitimci, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Hayrullah Örs
Hukuk Profesörü Vasfi Raşit Sevig

Tıp Profesörü, Rektör ve daha sonra milletvekilliği de yapmış olan Besim Ömer Akalın
Tıp Profesörü Niyazi İsmet Gözcü
Fen Fakültesi Dekanı Hüseyin Hamit
Rektörlük de yapmış olan Profesör Mustafa Hulki Erem
Yüksek Mühendis, Rektör Suphi Kamil
Ord. Prof.Dr. Burhanettin Toker
Fizik Profesörü Salih Murat Uzdilek
Ord. Prof.Dr. Fahri Arel

Prof. Dr. Muzaffer Şevki
Matematik Profesörü, Dekan Kerim Erim
Müzikolog Cevad Memduh Altar
Tıp Profesörü ve Rektör Kazım İsmail Gürkan
İktisat Profesörü Mehmet Ali Özeken
Tarih Profesörü ve TTK Başkanı Enver Ziya Karal
Prof. Ahmet Asım Karadeniz

Prof. Nişan Sönmez
 
Şairler ve Yazarlar
Gazeteci ve Yazar Şinasi
Şair ve Devlet Adamı Ziya Paşa
Gazeteci ve Yazar Teodor Kasap
Büyük Vatan Şairi Namık Kemal
Tiyatrocu ve Yazar Güllü Agop
Yazar Mehmet Emin Bey
Yazar ve Gazeteci Ahmet Rasim
Lügatçı ve Yazar Diran Kelekyan
Milli Şair Mehmet Emin Yurdakul
Yazar ve Filozof Rıza Tevfik
Yazar ve Gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın
Şair ve Noter Mithat Cemal Kuntay
Yazar ve Gazeteci Ahmet Emin Yalman
Yazar ve Öğretmen Reşad Nuri Güntekin
Yazar ve Gazeteci Agah Sırrı Levent
Gazeteci Yazar Nail Güreli
 
Sanatçılar
Müzisyen Şükrü Şenozan
Ressam Ali Sami Boyar
Ressam Nazmi Ziya Güran
Ressam, GSA Müdürü Namık İsmail
Sahne Sanatçısı Behzat Butak
Sahne Sanatçısı İ. Galip Arcan
Karikatürist Ramiz Gökçe
Opera Sanatçısı Nurullah Şevket Taşkıran
Müzisyen Mesut Cemil Tel
Piyanist Mithat Fenmen
Sinema Sanatçısı Ayhan Işık
Orkestra Şefi Orhan Tanrıkulu
Heykeltraş Haluk Tezonar
Sahne ve sinema sanatçısı Zeki Alasya
Sahne sanatçısı Ferdi Merter Fosforoğlu
 
Eğitimciler
Muvaffak Benderli
Yontov Garti
Hikmet Gürtav
Mehmet Ali Kırca
Celal Öget
Halit Sarıkaya
Ali Teoman

https://www.mason.org.tr/tuerkiye-de-uenlue-masonlar

 

Kaynak: İÇİMİZDEKİ SABETAY ve MASONLAR!? - Cüneyt Şaşmaz

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
4 Yorum
Önceki ve Sonraki Haberler