ANKARA  KALESİ

ANKARA KALESİ

Prof. Dr. Anıl Çeçen Yazdı : ANKARA KALESİ

A+A-

P A N A S Y A C I L I K       V E        T Ü R K İ Y E        

               Dünya haritasına bakıldığı zaman en büyük kıta olarak Asya’nın öne çıktığı görülmektedir .  Dünyanın ana karası da denilen bu büyük coğrafyanın  45 milyon kilometre karelik alanı ile yeryüzü karalarının üçte birini oluşturduğu anlaşılmaktadır . Dünya haritası açıldığında   yerkürenin doğu bölgesinde yer alan bu büyük kıta , ilk insanın  tarih sahnesinde görülmesinden sonraki bütün devirlerde en önemli bölge olarak önde gelen rollere sahip olmuştur . Sarı ırmağın kenarlarında  ilk insan topluluğunun bir uygarlık düzeyine ulaşmasından sonra , Asya uygarlığın beşiği olmuş ,kıtanın doğusunda başlayan  medeniyetler zinciri İndus ırmağının kenarlarında bir ara dönem geçirdikten sonra Mezopotamya’ya ulaşmıştır . Bugünkü çağdaş uygarlığın temeli olan batı tipi yaşam tarzının ,göçebelikten yerleşik düzene geçen insanoğlunun  Mezopotamya’da  ortaya koymuş olduğu  yerleşik düzen  sayesinde geçerlilik kazandığı  anlaşılmaktadır . Tarih Sümer’de başlar diyen batılı tarihçiler , Mezopotamya uygarlığını  çağdaş uygarlığın çıkış noktası olarak kabul  ederler ama , her nedense  bunun arkasında  var olan Asya uygarlıklarının  getirmiş olduğu önemli katkıları  bir batı fanatizmi içinde  görmezden  gelmektedirler .Çin ve Hint uygarlıkları , Türk uygarlıkları ile beraber ,bugünkü dünya uygarlığının çıkış noktaları olmuş ve bütün bu gelişmeler Asya kıtasının çeşitli bölgelerinde birbirini izleyerek tarih içinde yerini almıştır .

         Asya kıtası genel olarak  değerlendirilirken ,tarihi ile beraber coğrafyasının da dikkate alınması , kıtasal oluşumların açıklanması açısından önem taşımaktadır . Tarihin çeşitli dönemlerinde bu kıtada  çeşitli insan toplulukları öne çıkmış ,bunların arasındaki çekişmeler bazen savaşları beraberinde getirmiş ,bazen de  bunun tamamen tersi bir çizgide yeni oluşan güç merkezleri   bölge üzerinden kıtaya egemen olarak , belirli bir dönem barış  ortamını kıtanın genelinde geçerli kılabilmiştir . Bu gün batı dünyasının en büyük gücü olarak Atlantik emperyalizmi ,çağdaş medeniyetin beşiği olan  Mezopotamya’ya gelerek bu merkezi alanı işgal etmiş ,şimdi de burayı üs yaparak bütün Asya kıtasına doğru bir   hegemonya savaşını başlatmağa çabalamaktadır . İnsanlık tarihinin oluşturduğu bütün birikimleri ,batı blokunun dünya egemenliği için kullanmayı bir misyon olarak benimseyen  Atlantik emperyalizmi , İsrail Siyonizmi ile el ele vererek , dünyanın en büyük kıtası olan Asya’yı fethetmek için yola çıkmışlardır . Yirminci yüzyılın başlarında iki büyük cihan savaşı sonrasında oluşturulan soğuk savaş koşullarında  Sovyetler Birliği bir Asya gücü olarak , batılılara karşı bir kutup oluşturuyor ve böylece eski dünyayı yeni dünyanın saldırganlığına karşı koruyordu . Ne var ki , bir gece ansızın Rusya Federasyonu bu sosyalist düzenden vazgeçince , dünya  batı merkezli kapitalist emperyalizmin  her türlü saldırısına karşı açık bir duruma gelmiştir . Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı üzerine merkezi coğrafyaya gelen batı emperyalizmi , bu kez Sovyetler Birliğinin dağılması üzerine , Orta Doğu üzerinden bütün doğu bölgelerini istilaya kalkışmakta ve bu kıtada  var olan bütün büyük devletleri hedef alarak ,dünya tarihinin en büyük kuşatmasına doğru hazırlanmaktadır . Rusya , Çin , Hindistan , İran ve Endonezya gibi her biri kendi başına kıtasal büyüklüklere sahip olan bu  Asya devletlerinin tamamı  büyük bir batı kuşatmasına hedef olurlarken ,ya kendi içlerindeki sorunlarla ya da komşu  ülkelerdeki sıcak gelişmeler ile uğraşmağa öncelik vermektedirler . Dünyayı yüzlerce yıl yönetmiş olan batı emperyalizmi bu durumdan yararlanarak Asya kıtasının her bölgesinden ,kıtanın ortalarına doğru giriş yapmakta , Asya’nın batısından olduğu kadar doğusundan da  bu eski dünya bölgesini tümüyle ele geçirerek kendi hegemonyası altına almağa çalışmaktadır . Yerküreyi tek bir dünya devletine çevirme projesi ,batının doğuya yönelik yeni saldırısını çok yönlü bir Asya kuşatması olarak gündeme getirmektedir .

         Asya’nın bugünkü haritasına bakıldığı zaman , bu büyük kıtanın dört bir yanında birbirinden büyük dev ülkelerin yer aldıkları görülmekte ve batılıların başlatmış oldukları Asya kuşatmasının , bu yüzden pek de beklendiği gibi sonuç vermeyeceği açıkça ortaya çıkmaktadır . Yirminci yüzyıl boyunca doğu bloku olan Sovyetler Birliğine patronluk yapmış olan Rusya Federasyonu bugün bile dünyanın en  geniş ülkesi olarak karaların altıda birini işgal etmektedir . Keza Çin ya da Hindistan veya , dünyayı beş asır yönetmiş olan Avrupa kıtasından büyük alanları kapsamaktadırlar . İran , Pakistan ve Endonezya gibi büyük ülkeler ise yeryüzü haritasındaki bütün büyük devletler ile mücadele edebilecek  büyüklüğe sahip bulundukları için sadece Asya kıtasındaki değil ama dünyanın diğer bölgelerindeki gelişmelerde de etkili  siyasal güçler olarak yer alabilmektedirler . Böylesine geniş bir kara  kıtasının etrafında çeşitli ada devletleri yer almış ve  bölge coğrafyasında özel önemlere sahip olabilmişlerdir .En büyük adalar devleti olan Endonezya  Hindistan ve Çin arasında kalan alanda etkili güç olarak öne çıkarken , Japonya , Filipinler ve Malezya da diğer ada devletleri olarak tarih sahnesindeki yerlerini almışlardır . Batı sömürgeciliği beş yüzyıl önce Avrupa merkezli olarak başladığı zaman  Asya’nın hemen hemen her bölgesi  sömürgeciliğin kölesi olmuş ve yüzyıllarca batılıların hegemonyaları altında ezilmişlerdir . Asya tarihi özellikle son yüzyıllarda dünya sömürgecilik tarihinin önemli bir parçası haline gelmiştir . Etrafı ada devletleri  ile çevrili olması da Asya kıtasını batılılar açısından cazip kılmış ,dünya denizlerine egemen olmak isteyen Atlantik güçleri ,bu ada devletlerini fethederek  kıtaya buralardan girmişlerdir .

         Asya  tarihinin sömürgecilik tarihi açısından en ilginç ülkesi olan Japonya , hem batı sömürgeciliğine karşı direnmiş hem de  kendi sömürgeciliğini karşı kıyıdaki komşu Asya ülkeleri üzerinde denemiştir . İngiltere’nin kendi güvenliği için Hollanda’yı Almanya’dan , Belçika’yı Fransa’dan kopardığı gibi ,Japonya’da  Kore’yi ve Mançurya ’yı  Çin’den kopararak kendi güvenliğini  bu büyük devlete karşı sağlamağa çalışmıştır . İngilizler , Fransızlar , Hollandalılar  ve Portekizliler  Asya’nın adalarını ele geçirdikten sonra  kıtanın içlerine girerek  dünyanın en büyük kıtasını batılılar olarak kuşatmağa çalışırken ,  Asya’nın en doğusunda Pasifik okyanusu üzerinde yer alan bir ada devleti olarak Japonya bu duruma karşı çıkarak , batılılar ile sürekli olarak çatışmış  ve teslim olmayarak , kendisinin merkezinde yer aldığı bir Doğu Asya  büyük devleti oluşturmağa çaba göstermiştir . Batı devletlerinin sömürgeci saldırılarının başladığı on altıncı yüzyılda  korunmak için içe dönük bir yaşam düzenine  yönelen  Japonya, on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar bu tavrını sürdürmüş  ve I858 yılı itibarıyla dışa açılarak , karşı kıyıları ele geçirme üzerinden  Doğu Asya sömürgeciliğine başlayarak, bu bölgelere batılı devletlerin gelmesini önlemeğe çalışmıştır . Osmanlı İmparatorluğunun dış dünyaya açıldığı dönemde aynı tutumu izleyen Japonlar ,batılı devletlerin Asya kıtasını ele geçirmelerine karşı güçlü bir mücadeleye girişmiş  ve bu doğrultuda kıtanın doğu kıyılarını  ele geçirerek , Doğu Asya’da bir batı sömürgeciliğinin kendisini tehdit etmesini önlemek üzere kendi sömürgeciliğini kıtanın doğu bölgelerinde yaygınlaştırmağa çalışmıştır . Asya’nın tamamını ele geçirmek mümkün olamayacağına göre ,kıtanın doğusunu ele geçirme ile yetinen Japon devleti kendisini imparatorluk ilan ederek , batılı emperyal güçler ile bire bir mücadele  etmeye kalkışmıştır . İngilizler bütün Hindistan’ı ,Pakistan’ı ve Malezya’yı sömürgeleştirirken ,Çin gibi kıtasal bir ülkeyi afyon kaçakçılarını kullanarak  afyon ticareti ile uyuşturarak uyutmuş ,kıtanın ortalarına doğru yöneldiği aşamada karşısından Rusya imparatorluğunu bulmuştur . Rusya’nın kuzeydeki gücü Asya’yı batılılara karşı korurken , Japonya’da  kıtanın doğusu üzerinden geliştirdiği hegemonya düzeni ile batılıların kıtayı ele geçirmelerini önlemeğe çalışmıştır .

         Batılı ülkeler bütün dünya  kıtalarını ele geçirirken yaptıkları gibi önce Hırıstıyan misyonerleri Asya’nın her bölgesine göndermişler ve bunların etkinlikleri sayesinde Hristiyanlaştırdıkları  Asyalıları  işbirlikçi elemanlar olarak işgal ve sömürge eylemlerinde kullanmışlardır . Asya tarihinin derinliklerinden gelen  mistik dinler , Doğu Asya ülkelerinde fazlasıyla yaygınlık kazandığı için batılı ülkeler kendi dinlerini bu bölgelere sokmakta zorlanmışlar . Sömürgeciler Pasifik okyanusu üzerinden sarı denize gelerek Japonların karşısına çıkarken , Hristıyan misyonerler de metafizik Asya dinlerinin geçerli olduğu ülkelerde batı kuşatmacılığının öncülüğüne soyunmuşlardır . Avrupalı  ülkelerin saldırıları karşısında içine kapanan Japonya sonraki dönemde dışa açılma aşamasına geldiği zaman ,on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarasında denizlere açılmış yeni bir batılı güç olarak Amerika Birleşik Devletlerini karşısında bulmuştur . Amerikalılar önce kendi içlerinde eyaletleri bir araya getirerek birliklerini sağlamışlar , daha sonraki aşamada Amerika’yı Avrupalı sömürgecilerden temizleyebilmek üzere harekete geçmişler ve bu doğrultuda okyanuslara egemen olmağa çalışırken , Pasifik okyanusu üzerinden Sarı denize kadar ulaşmışlardır . Amerikalılar ile karşılaşmak Japonya tarihinde bir dönüm noktası olmuş , Japonlar bir Asyalı sömürge imparatorluğu olarak düzenlerini geliştirirken , Amerikalılar ile karşı karşıya gelmişlerdir . Osmanlılar İngiltere ile karşılaşarak  Tanzimat ve Islahat reformlarına yönelirken , Japonlar ’da dış dünyaya açılma yolunda Meiji reformları ile karşılaşmışlardır .Japonlar bu reformlar ile geleneksel toplum yapısından modern bir sosyal düzene yönelmişler , devleti yenilerken imparatora bağlı güçlü bir ordu oluşturarak batılı emperyal devletler ile benzer bir siyasal güç haline gelmişlerdir . Bir anlamda batılılaşmanın içine giren Japonya tıpkı batı gibi bir modern devlet haline gelerek  Asya kıtasında öne çıkmıştır .

         Japonlar  Amerika ile beraber modernleşerek güçlü bir devlet haline gelince ,geleceğin dünya imparatorluğuna o dönemde hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri Japonları önce Çin’in daha sonra ‘da Rusya’nın üzerine sürmüş ,kendisi savaşacağına Japonya’yı bir Asya devleti olarak bu kıtanın en büyük iki devleti ile savaşa zorlamıştır . Japon toplumunun dışa açılarak yenilenmesi  ile  devlet ve ordunun güçlenmesinde yardımcı olan Amerikalılar daha sonra kendi yarattıkları  bir modern askeri devlet olarak  Japonya’yı Rusya ve  Çin’in güçlerinin kırılmasında kullanmışlardır . Ordusu yenilenen  Japonya hemen Çin’e saldırarak karşı kıyıları bu büyük devletin elinden kurtarmağa çalışmıştır .Sanayi alanında da reformlarla yenilenen Japonya ,giderek artan üretimi ile bir emperyal devlet haline gelmiş ve ürettiklerini dışarıya pazarlamak için , Asya kıtasının belirli bölgelerini işgal ederek kendisi için pazar haline getirmeğe çalışmıştır . Bu dönemde  Japonya  Kore yarımadasını  işgal ederek karşı kıyıda kendi güvenliğini Çin’e karşı sağlayacak bir Kore devletinin kurulmasını sağlamıştır . Kore devletinin kuruluşunu sağlayan Japonya daha sonraki aşamada bu devletin kuruluşunu zorla Çin devletine de  kabul ettirmiştir . Doğu Asya’nın güney bölgesinde Çin’in hakkından gelen Japonya ,Kore devletinin kuruluşundan sonra kıtanın kuzey bölgesine yönelerek Rusya ile karşı karşıya gelmiştir . Yirminci yüzyılın ilk yıllarında yapılan Rusya-Japonya savaşı  Doğu Asya emperyalistinin galibiyeti ile bitmiştir . İki yıl süren bu savaşın sonucu dünya tarihinin yönlenmesinde çok önemli etkiler yaratmış,bir kuzey gücü olarak Rus Çarlığı batılı ülkeler ile dünyanın merkezi coğrafyasında karşı karşıya  gelince ,Japonlar Rusları arkadan vurarak devre dışı bırakmışlardır . Rus Çarlığının çöküşünde ve Birinci Dünya Savaşı sürecinde Rusya’nın batılı ülkeler ile sürdürdüğü rekabeti  gücünü ve şansını kaybetmesi üzerine ilk cihan savaşını Atlantikçiler kazanmıştır . Ruslar Trans-Sibirya demiryolu ile Asya’nın doğusuna girmeğe çaba gösterirken ,Japonyanın modern ordusu Rus topraklarına girerek Çarlık düzenini yıkmışlardır . Japonya gibi küçük bir devletin Rusya gibi bir dev ile savaşmasının arkasında ciddi bir Amerikan desteği olmuştur . Amerikalılar güçlendirdikleri Japonya’yı Asya devlerinin gücünü kırmak üzere piyon olarak araziye sürmüşlerdir .

         Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’nın  İngiltere,Fransa ve Almanya gibi üç dev ülkesi ,dünyanın çeşitli bölgelerini paylaşmak ve daha fazla pay alabilmek üzere ciddi bir yarışa girince. karşılarında Kafkasya üzerinden Orta Doğu’ya inmeğe çalışan bir Asya devi  olarak Rusya’yı görüyorlardı . Modernleşen Japonya  ABD desteği ile bir Doğu Asya gücü haline gelirken aynı zamanda Kuzey Asya gücü olan Rusya’nın tasfiye edilmesinde savaşın karşı tarafı olarak kullanılıyordu .Japon gücü bu derece artarken ,batılıların Asya kıtasına dönük manevralarında bu ada devletini  bir uzak partner durumuna getiriyordu .Bir ada ülkesi olarak Asya’nın  karalarından uzakta tutulan Japon devleti , bu kıtanın büyük devletlerine esir olmak istemiyor ve küçüklüğüne rağmen , modernleşen devlet ve toplum yapısı ile hem Asya kıtası üzerinde söz sahibi olmak istiyor hem de bu kıtadaki etkinleri aracılığı ile dünya kamuoyunda belirleyici bir siyasal güç olarak öne çıkmağa çalışıyordu . Koskoca Asya kıtasının Rusya,Çin ve Hindistan gibi  dev ülkeler ile kaplı olması yüzünden kıtanın içlerine doğru dürüst  giremeyen  Japonya  geleneksel Asya dinlerinin kapladığı geniş arazilerdeki nüfus yoğunluğunu dengelemek üzere kıtanın batısındaki  Müslüman topluluklara yöneliyordu . Üç büyük Asya devine   teslim olmak istemeyen Japonya , Çin ve Rusya savaşlarını kazanarak kendisine güven duyma noktasına geldiğinde  ,yeni bir emperyal  doktrin olarak Panasyacılığı  bir anlamda Büyük Asyacılık biçiminde öne sürüyordu .Bu görüşe göre , batılı emperyal devletlerin Asya kıtasını ele geçirmelerini önleyebilmek için bütün Asya ülkelerinin bir araya gelerek Japonya’nın önderliğinde birleşmeleri gerekiyordu . Böylece , Japonya gibi bir küçük devlet sahip olduğu güçlü ordusu ve donanmasıyla Asya birliğinin patronu olacak ,batılı emperyalistler ile Çin,Rusya ve Hindistan gibi ülkelerin Asya’da egemen olmalarını önleyebilecek bir kıtasal oluşum  gerçekleşmiş olacaktı .

         Japonya  Rusya ve Çin ile savaşa girerken Osmanlı İmparatorluğu ile yakın ilişkilere giriyor , İslam dünyasının patronu konumundaki Osmanlı padişahı ya da halifesi ile antlaşmalar imzalama aşamasına geliyordu . Merkezi coğrafyada İngiltere,Fransa,Almanya ve  Rusya gibi dört büyük ülke ile sürekli çekişme noktasında olan Abdülhamit  Ertuğrul Fırkateyni isimli bir gemiyi donanma mensupları ile Japonya’ya gönderiyordu ama  bu gemi Sarı denize girerken  azgın sularda batıyor ve bu nedenle Abdülhamit’in denge sağlama politikası yatıyordu . Osmanlılar merkezi coğrafyada ayakta kalmağa çalışırlarken  Japonya ile temasa geçmeleri dünya dengelerinin gerektirdiği bir girişimdi . Osmanlılar da tıpkı Japonlar gibi batılı emperyalistlerin saldırılarına karşı tek kalmamak ve diğer ülkeler ile yakın ilişkiler kurarak yeni dengeler yaratmağa çalışıyorlardı .Asya’nın doğusundaki Japonya ile batısındaki Osmanlı devleti  koskoca kıtayı aşarak bir araya gelmek ve ortak bir tavır koyma gereğini fazlasıyla hissediyorlar , Asya topraklarında karşı karşıya geldikleri  Rusya gibi bir dev ülkeyi işbirliği içinde arkadan vurarak yarıştan uzaklaşmasını sağlamağa çalışıyorlardı . Japonların Rus savaşını kazanmasıyla Çarlık rejimi çöküyor ve Osmanlı devleti ile beraber batılı ülkeler de ciddi bir tehditten kurtuldukları için rahatlıyorlardı . Şintoizmi din olarak seçen Japonlar , Taoist Çinliler ile Budist  Hintlilere karşı  Müslümanlar ile yakınlaşmayı ve işbirliği yapmayı tercih ediyorlardı . Asya’nın doğusundaki Japonya ,kıtanın batı bölgelerinde yer alan büyük bir Müslüman nüfus olduğunu görüyor ve bunlarla kıtadaki rakiplerine karşı ciddi bir işbirliği geliştirmek istiyordu . Japon İmparatoru ile Abdülhamit arasında başlayan sıcak ilişkiler gelişme aşamasına gelince , Ertuğrul gemisinin batılı emperyalistler tarafından batırılışı  yaşanıyor ve bu  üzücü  olay üzerine  Asya’nın doğusundaki ve batısındaki ülkelerin bir araya gelerek ortak bir tutum belirleme girişimleri  geride kalıyordu . Osmanlı imparatorluğunu yıkarak merkezi alanı ele geçiren batılı ülkeler eski Osmanlı topraklarından hareket ederek , Asya kıtasının içlerine doğru  saldırıya geçmeğe çalışıyorlar ama  Balkanlar ve Orta Doğu bölgelerindeki savaşların çok büyük kayıplara meydan olması yüzünden ,  kıtanın iç bölgelerine tam olarak giremiyorlardı . Orta Doğu’da  başlayan sıcak çatışmalar ,bu yüzden    Orta Asya’ya doğru genişletilemiyordu .

         Panasyacılık  bir anlamda , Panslavcılık,Panislamcılık ,Pantürkçülük ,Panturancılık gibi birleştirici  siyasal akımın adı oluyordu .Birinci dünya savaşı öncesinde Rusya Panslavcılık,Almanya Panislamcılık,Macaristan Panturancılık ,gibi akımların öncüsü oluyorken , bölgeden gelen Türkçü birikim , Osmanlı imparatorluğunu da biraz da İngiltere’nin etkisiyle Pantürkçülüğe yönlendiriyordu . Tam bu aşamada hem ayakta kalabilmek hem de diğer emperyalistlere karşı  Asya  kıtası üzerindeki etki alanını genişletmek isteyen Japonya,  Panasyacılık akımını öne çıkararak yaymağa çaba göstermiştir .Diğer pancılık akımları batı üzerinden Avrupa kaynaklı olarak gündeme getirilirken ,son derece sınırlı koşullarda hareket eden  Japonya etki alanını genişletebilmek üzere Büyük Asyacılık anlamında Panasyacılığı yeni bir akım olarak dünya kamuoyuna sunuyordu . Japonya kendi öncülüğünde Asya ülkeleri arasında sıkı bir birliğin kurulmasını isterken ,batılı emperyal devletler ile Asya’nın üç büyük kıta devletinin dışında kalan devletleri birleşerek kendini koruma eylemine  davet ediyordu  . Özellikle Orta Asya bölgesinin boş olması ve bu çok büyük alanının  yakın gelecekte Rusya,Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerin eline geçmesi , ya ABD veya İngiltere gibi emperyal devletlerin bu alanlara el koyabilmesi  durumunda   ise bütün Asya ülkeleri sömürge durumuna düşeceği için , tüm Asya ülkelerinin sömürge olmamak üzere böylesine bir organizasyonu beraberlerinde getirmeleri gerekiyordu .Asya ülkelerini yabancı ve yerli emperyal devletlerin saldırı ve işgallerine karşı koruyacak bir büyük Asya Birliği eski sömürgeci Japonların aklına geliyordu . Japonlar Panasyacılığı bir yeni siyasal akım olarak destekliyor ve bu doğrultuda Asya devletlerini bir araya getirecek adımlar atıyorlardı .

         Japonların Panasyacılığı  Orta Asya ve Ön Asya bölgelerinde çok kalabalık Müslüman nüfuslar ayrı devletlerin çatısı altında yaşamlarını sürdürebildikleri için ,zamanla İslam dünyasını birleştirmeğe yönelmiştir .Japonlar ,Panasyacılık yaparak  diğer pancılık akımlarının önünü kesmeğe çalışmışlar ve diğer pancılık akımlarını iyi kullanan  Almanya,Rusya, ve diğer emperyal devletlerin Orta Asya’da önlerini kesebilmek üzere tüm Asya ülkelerinin birlikteliğini ve birleşmelerini savunmuştur . Dünyanın en büyük kıtasındaki devletlerin bir araya gelmeleri ve bir Büyük Asya Birliği çatısı altında dünya önüne çıkmalarıyla  gerçekleşecek olan Panasyacılık ,beraberinde yeni bir barış düzeni getireceği için yeni cihan savaşlarını önleyerek insanlığa barış içinde mutlu bir gelecek kazandıracaktır . Hırıstıyan dünyasının  tüm dünyaya yayılan misyonerliğinin kucağına düşen Asya ülkelerinin kurtulabilmesi, ancak böylesine büyük bir Asya birliği ile mümkün olabilecektir .Ayrıca Osmanlı devleti ile yapılacak işbirliği de böylesine bir kıtasal birliği güçlendirerek hem batılı emperyalistlerin hem de dev Asya ülkelerinin hegemonyalarının kırılmasını sağlayabilecektir . Japonya’nın İslam dini ile karşılaşması çok ileri bir aşamada gündeme gelmiş ve geleneksel Şintoizm dinini ,Taoizm ve Budizm dinleri ile beraber elde eden Japonlar  Orta Doğu’daki İslam yayılmasından çok uzak kalmışlardır . Batılı sömürgecilerin deniz yolu ile Asya’ya Hırıstıyanlığı getirmelerine karşı Japonlar’da  buna tepki olarak Müslümanlığı öne çıkarmağa çalışmışlardır . Japon kalkınmasında rolü olan Amerikalılar ’da, Japonların Şintoizm dinini bırakarak Müslümanlığa geçmelerini desteklemiş ve bu doğrultuda Japonya’da camiler yapılarak Japon ulusu Müslüman olmağa doğru yönlendirilmişlerdir . Osmanlı  hegemonyası altında İslam güney Asya’dan kıtaya girmiş , Endonezya ,Malezya , Bangledeş ve Pakistan gibi büyük Asya ülkeleri İslam dünyası içinde yer alarak ,Asya içi dengelerde Japonya’nın İslam dünyasına yönelmesine neden olmuşlardır .Doğunun parlayan güneşi Japon İmparatorluğu ,batının batan güneşi  Osmanlı İmparatorluğu ile işbirliğine yönelirken , Osmanlıların elinde bulunan halifeliğin ağırlığının Asya Müslümanları üzerinde kullanılması gibi bir yeni gelişmeyi de gündeme getiriyordu . Ayrıca ,Kuzey Asya’da yaşayan Tatarlar ‘da ,Japonya ile İslam ilişkilerini destekleyerek Asya’da yeni dengelerin oluşumuna katkı sağlamağa çalışmışlardır . 

         Asya’nın yanı başında bir adalar ülkesi olan Japonya  kıtadan dışlanmışlık görünümünü ortadan kaldırmak doğrultusunda zamanla  Panasyacılığa yönelerek ,Çin , Rusya ve Hindistan gibi büyük devlerin kıtaya sahip olmalarını önlemeğe çalışırken ,aynı zamanda batılı emperyalistlere karşı da Panasyacılığı savunarak , bu doğrultuda Asya’nın Müslüman halklarını ve bunların patronu konumundaki Osmanlı devletini doğal  ortak olarak seçmiştir . Japonlar Müslümanlığı  Asya kıtasına egemen olma doğrultusunda kendi emperyal oyunlarına destek için  kullanma  amacıyla Osmanlılar ile diplomatik ilişkilere girmişler ve aynı çizgiyi daha sonraki aşamada Türkiye Cumhuriyeti ile yakınlaşarak devam ettirmeğe çalışmışlardır . İki dünya savaşı sonrasında , ABD merkezli yeni bir dünya düzeni ortaya çıktığı zaman ,Amerikalılar Japonların önünü kesmek üzere  ilk atom bombalarını bu ülke üzerine atarak Japon emperyalizminin önünü kesmek istemişlerdir . İkinci dünya savaşının gerçek suçlusunun  Almanlar olmasına rağmen , Almanların batılı ve Hristıyan olmaları , Almanya’nın Avrupa ülkesi olması nedenleriyle , Amerikalılar  Asya’ya ve bu kıtanın en eski emperyal gücü olan Japonya’ya atom bombası atarak sarı ırktan gelen Asyalı bir toplumu cezalandırmak  istemişler ve bu yoldan  yeni dönemde kendilerine uygun  dengeler kurmağa çaba göstermişlerdir .Bu aşamadan sonra kolu kanadı kırılan Japonları Müslümanlığa çekebilmek üzere yeni mezhepler ve tarikatlar oluşturmuşlar ,  ayrıca Japonların emperyal amaçları için kullanmak istedikleri Müslümanlığın içinde bu ülkeyi kontrol altına alarak , gelecekte Çin ve Japonya arasında bir sarı ırk birlikteliğinin gündeme gelmesini önlemek istemişlerdir . Amerikalılar kendi oluşturdukları  Moon tarikatı üzerinden bütün Kore’yi Hristıyanlaştırmışlar , şimdi de Kore üzerinden Çin’de Hristıyanlığı  yaymak doğrultusunda Moon tarikatının öncülüğünde  yeni kampanyalara kalkışmışlardır . Çin gibi büyük bir ülke ile sarı ırk dayanışmasıyla bir araya gelebilecek Japonya’nın büyük tehdit oluşturacağı düşüncesi , hem atom bombası atılmasını hem de Japonya’nın Müslümanlaştırılmasını gündeme getirmiştir .

         Panasyacılık  akımının öne çıkışının bir nedeni de  Türklerin ana vatanı olan Orta Asya bölgelerinde nüfus azlığı olmuştur . Nüfusları çok hızlı artan Çin ve Hindistan gibi dev ülkelerin gelecekte aç nüfusları için yeni yaşam alanları arama çabası içine girmek istemeleri gibi bir önemli sorun batılı ülkeler gibi Japonya’yı da düşündürmüştür .ABD ve batılılar Japonya’yı Rusya’ya karşı desteklemişler , Rusların kaybına ve çöküşüne zemin hazırlamışlardır . Ama savaş sonrası aşamada yeni bir dünya düzeni oluştururken Hristıyan Rusların büyük Asya gücü olarak öne çıkmasını desteklemişlerdir . Sovyetler  Birliği gibi nispeten batılı görünen bir Asya gücünün dinleri devre dışı bırakan yapılanması ile desteklenmesi  batılıların işine gelmiş, Japonların girmeyi düşündüğü bütün Orta Asya bölgeleri sosyalist rejimler altında Rusya’nın kontrolu  altına girmiştir . Bir anlamda Büyük Asya Birliği Rusya’nın önderliğinde Sovyetler Birliği olarak oluşturulmuştur . Japonya ikinci dünya savaşının yenik ülkesi olmasına rağmen dolaylı bir batı desteğine sahip olan böylesine bir Rusya merkezli yapılanmayı hiçbir zaman kabul etmeyerek , Türkiye ile geleceğe dönük yakın ilişkileri geliştirmeğe çaba göstermiştir . Orta Asya kökenli bir ırk olan Japonlar, bugün yaşadıkları ada ülkesi olan Japonya’ya Milattan önceki yüzyıllarda  bugünkü Moğalistan bölgesinden gitmişlerdir . Japon dili ve kültürü incelendiği zaman  Japon toplumunun  Türk-Moğol kökenli topluluklardan birisi olduğu açıkça görülmektedir . Bu durumu iyi bilen Japonlar Orta Asya bölgesine yönelik yeni hareketlerinde  hem Türkleri  hem de  diğer bütün Ural-Altay kökenli toplulukları yoldaş olarak görmektedirler . Adalarda giderek sıkışan Japonlar  , Asya’nın üç büyük devi ile kıtasal hegemonya için yarışırken , Orta Asya’yı ve de özellikle Moğalistan’ı hedef ülke konumuna getirmekte ve bu bölgelere yönelik hegemonya planlarında , hem Türklerle hem de Müslümanlar ile işbirliği yapmağa çalışmaktadırlar . Adalara geldikleri anayurtları olan Moğalistan’a dönerek kıtanın ortalarında daha geniş bölgelere yerleşmek isteyen Japonlar iki yüz milyona yaklaşan nüfusları ile  başta Moğalistan olmak üzere Orta Asya bölgesinin  diğer   boş  alanlarını doldurmağa hazır görünmektedirler .Orta  Asya bölgelerine sızarak Asya’nın merkezine yerleşme planlarını sürekli olarak yürüten Japonlar ,bu konuda  Osmanlı devletinin yerine alan Türkiye Cumhuriyetini doğal partner olarak seçmiş gibi görünmektedirler . Adalardaki rahatsızlıkları onları tersine bir göçe zorlamakta ve  Moğalistan’dan gelen bir Moğol boyu olan Japonlar kendi geleceklerini  Orta Asya’da kurmağa çalışırlarken , Rusya,Çin ve Hindistan’ın tepkilerini  önleyebilmek üzere  Türkiye cumhuriyeti , diğer Türk devletleri ve İslam dünyası ile güçlü bir dayanışma içine girmeğe çalışmaktadırlar .

         Dünyanın ana karası olan Asya’nın Orta Doğu üzerinden ele geçirilme aşamasında ,batılı ülkeler Panslavizm , Panislamizm , Panturanizm , Pantürkizm gibi akımları devreye sokarken  Japonlar ’da bir Asya ülkesi olarak Panasyacılık akımını gündeme getirmişlerdir .Japonların öncülüğünde  Büyük Asya Birliği kurulması anlamına gelen , Panasyacılık yirmi birinci yüzyılın başlarında  önemli ölçüde anlam değiştirmiştir . Japonların ortaya attığı Büyük Asya Birliğinin kurulması gibi bir zorunluluk ,günümüzdeki  ABD ve Nato saldırganlığının  bütün Asya kıtasını  ele geçirmek üzere geliştirdiği kuşatma harekatı karşısında  Rusya , Çin , Hindistan , İran , Pakistan , Endonezya ve tüm diğer Asya ülkelerinin bir araya gelerek bir Asya Birliğine doğru adım atmalarını gerektirmektedir . Eğer Asya ülkeleri böylesine büyük birlik içinde bir araya gelemezlerse , Orta Doğu’yu işgal etmiş olan Atlantik emperyalizmi ve Siyonizm ittifakının merkezi alanda doğuya doğru açılacağı ve batı Asya bölgesinde yer alan Kafkasya ile Hazar bölgesini işgal ederek  ve  İran’ı parçalayarak , Orta Asya’ya  doğru yöneleceği , Orta Asya’da yerleştikten sonra Sibirya’yı ele geçireceği ,Orta Asya üzerinden Rusya , Çin ve Hindistan’a yönelik askeri harekatlar düzenleyerek  Asya’nın bütün büyük devletlerini küçük parçalara bölerek direnme güçlerini  kıracakları  gibi bir gelişme çizgisi ortaya çıkmaktadır . Bush döneminde Orta Doğu’yu batıran Atlantik emperyalizminin, yeni dönemde Orta Asya’yı da  ele geçirerek  Asya kuşatmasını tamamlamaya çalışacağı anlaşılmaktadır . İşte bu aşamada ,Büyük Asya Birliği Japonya ya da Çin’in öncülüğüne bırakılamayacak derecede yaşamsal önem kazanmaktadır . Amerikan Birlikleri  ada ülkeleri üzerinde Asya’ya yönelik askeri harekatlara hazırlanırken ,bütün Asya ülkelerinin bir araya gelerek  Panasyacılık doğrultusunda bir Büyük Asya birliği oluşumunu ilan etmeleri gibi bir zorunluluk ortaya çıkmaktadır . Şangay Örgütü,  Bağımsız Devletler Topluluğu, Hazar Kardeşliği Birliği ve  Kollektif Savunma Örgütü gibi ,Asya ülkelerini bir araya getiren bölgesel oluşumların şimdiye kadar  emperyal saldırıların durdurulması açısından fazla yarar sağlamadığı görüldüğü için , bütün bu bölgesel oluşumların topluca bir araya gelerek Avrupa kıtasındaki ,kıtasal oluşumun bir benzeri doğrultusunda büyük Asya Birliğini ilan etmeleri dünya dengeleri  nedeniyle  gerekmektedir . Ancak bu yoldan ,Afganistan savaşı gibi emperyal savaşlar ve kuşatmalar önlenebilecek ve Orta Doğu’daki sıcak savaşların Orta Asya üzerinden bütün Asya kıtasına yayılmaları  önlenebilecektir . Arap baharı senaryosu ile karıştırılan Orta Doğu ülkelerinden sonra sıcak çatışmaların bir Suriye ya da İran savaşıyla Asya kıtasına taşınması riski, tüm kıtayı savaşa sürükleyerek üçüncü cihan savaşının önünü açabileceği için , acilen bütün Asya ülkelerinin bir araya gelerek  Panasyacılık çizgisinde bir büyük birlikteliği dünya barışı için  ilan etmeleri gerekmektedir . Avrupa  Birliği oluşumu bir Asya Birliği oluşturulması açısından örnek alınmalı ve dünya barışı için kıtasal birlik kuralarak , emperyal kuşatmaların bir üçüncü dünya savaşına dönüşümü önlenmelidir . Türkiye Cumhuriyeti , bu aşamada üzerinde kurulu bulunduğu yarımadanın Asya Minör adıyla anıldığını hatırlayarak , komşusu olan Asya ülkeleriyle bir dayanışma  düzeni içerisine girmeli  ve  kesinlikle emperyal savaşlara alet olmamalıdır .  Kurucusu Atatürk’ün dünyaya ilan ettiği üzere  ,yurtta ve cihanda barış ilkesi üzerine kurulan Türk devleti hem kendisi hem de bölgesi için güvenlik ve barış üretmek zorundadır . İki binli yıllarda yeni bir dünya düzeni kurulurken  Asya kıtasının  birlikteliğinin sağlanması  bir üçüncü dünya savaşının önlenebilmesi açısından kaçınılmazdır . Türkiye ilan ettiği “Yeniden Asya” süreci ile önce komşuları ve Türk devletleri ile daha sonra da  Asya kıtasının diğer bölgelerinde yer alan devletlerle yakın ilişkiler kurarak , dünya barışının yeniden tesisinde öncü bir görev üstlenmelidir . Panasyacılık politikalarında  Türkiye Japonya ile daha yakın ilişkiler kurarak , batılı emperyalistlerin getirdiği diğer pancılık akımlarına karşı  bir kıtasal karşı çıkışı tıpkı Atatürk’ün başardığı gibi yakın komşu konumundaki devletler ile bir araya gelerek  örgütlemelidir . Asya’nın doğusundaki Japonya ile batısındaki Türkiye’nin oluşturacağı Panasyac ı hareket , dünyanın ortasında barışı sağlayarak batılı emperyalistlerin savaş senaryolarını bozacaktır . Böylece insanoğlunun geleceğe daha umut içinde bakabilmesini sağlayacak evrensel barış düzeni ,daha güçlü bir biçimde gündeme gelerek insanlığı yeni bir kıyamet senaryosundan kurtaracaktır .    

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.