Prof. Dr. Anıl Çeçen

Prof. Dr. Anıl Çeçen

yazar

20 Milyon Kürt mü? 120 Milyon Türk mü?

A+A-

Türkiye’de son yıllarda bir Kürt gerçeği tartışması sürekli olarak gündemde tutuluyor ve giderek de tırmandırılıyor. Sanki başka bir gerçeklik yokmuş gibi ülkemizin gündemi sürekli olarak bu gerçeklik tartışmasına kilitleniyor ve bunu bir sorun olarak Türkiye’nin karşısına çıkartanlar belirli bir doğrultuda çözüm talebi ile öne geçerek Türkiye’yi bir yerlere doğru çekmek istiyorlar. Aslında bu bölgede kendi çıkarlarına uygun yeni bir siyasal ve ekonomik düzen kurmak isteyenler normal koşullarda Türkiye’yi tehdit eden bir yaklaşımı ya da projeyi açıkça dile getiremedikleri için kendi çıkarları doğrultusunda Türkiye’nin var olan siyasal yapısını bozacak bir doğrultuda yapay bir Kürt sorunu yaratıyorlar ve daha sonra da bunun bir gerçeklikmiş gibi kabul edilmesi için Türk kamuoyuna sunuyorlar. Nereden bakılırsa bakılsın tam bir emperyalist saldırı senaryosunun gündemde olduğu anlaşılmaktadır.

           

Türkiye Cumhuriyeti bir ulusal kurtuluş savaşı sonrasında kurulmuş ulusal bir devlettir. Yüzyıllarca Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları çatısı altında yaşamış olan çeşitli etnik, dinsel ve kültürel topluluklar bin yılı aşkın bir süredir beraberce yaşamanın getirdiği komşuluk ve dayanışma ilişkileri çerçevesinde beraberce yaşarlarken, batılı emperyalist güçlerin bu bölgeye saldırmaları sonrasında her iki imparatorluk da sona ermiş ve tarihe geçen  bölgesel egemenlik  düzeni geride kalmıştır .Yirminci yüzyılın başlarında  imparatorluk sonrasında  ortaya çıkan otorite boşluğu alanı  Kuvayı Milliye hareketinin zafere ulaşması sayesinde bir ulus devletin kurulması ile  doldurulmak istenmiştir .Osmanlının Orta Doğu topraklarının İngiliz ve Fransız  askerleri tarafından işgal edilmiş ve benzeri bir girişim imparatorluğun merkez toprağı olan Anadolu’ya yönelince ulusal kurtuluş savaşı buna izin vermemiştir .

           

Anadolu’da yaşayan bütün etnik unsurlar ve dağılma sonrasında komşu bölgelerden gelen Türk ve Müslüman  halkların Atatürk’ün ulusal önderliğinde birleşmesi üzerine ,Kuvayı Milliye hareketi tam bir ulusal kurtuluş savaşına dönüşmüş ve  kısa zamanda bağımsız devlet kurulabilmiştir. Kurtuluş savaşı sırasında Türkmenler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler, Boşnaklar, Pomaklar ,Tatarlar ve benzeri  çeşitli etnik grup ve kökenden gelen insanlar Türk kimliğine yönelen bir devlet kurmak üzere yola çıkmışlar ve Türk kimliğini bir üst kimlik olarak kabül ederek yeni oluşan ulus devletin eşit koşullarda vatandaşları olmuşlardır .Hiç kimse savaş sırasında ve sonrasında  “Sen Türk müsün,Kürt müsün ya da Çerkez misin” diye birbirine sormamış  ve zaman içinde kaynaşarak çağdaş bir ulusun ortaya çıkması sağlanmıştır .Aradan geçen seksen beş yıldan sonra bu beraberlik bozulmak istenmekte ,imparatorluk sonrasında kurulmuş olan ulus devletin yıkılması sağlanarak ,Kürtlere ayrı bir devlet kurdurularak bölgesel bir federasyon planı emperyalizmin güdümünde gerçekleştirilmek istenmektedir.Böylesine bir emperyalist projenin gerçekleştirilebilmesi için Kürt kartı kullanılmak istenmektedir .Sahte gerekçeler ve yalanlara dayanılarak işgal edilen Irak’ta dış destekle oluşturulmuş bir kukla devlet Büyük Kürdistan’ın çekirdeği haline getirilerek resmen bir  bağımsız Kürt devletinin ilan edilebilmesi için her yol denenmektedir .

 

Bölgede çok uluslu ve çok parçalı bir federasyon kurmak isteyen emperyalizm ve Siyonizm, Kürt kartı ile bölgenin dört devletinin parçalayabilmenin çabası içindedir. Savaş sırasında  oluşturulan istikrarsızlıktan yararlanılarak Kuzey Irak’ta ilk adım atılarak bu bölgeden desteklenen terör olayları ile İran, Suriye ve Türkiye de bölünmek istenmekte ve dört ülkenin arasına bir Büyük Kürdistan devletinin  oturtulması  hedeflenmektedir. Bu doğrultuda PKK terörü  Kuzey Irak üzerinden diğer üç devletin istikrarını bozmakta ve yeni bir siyasal yapılanmaya giden yolu açmaktadır . Küçük Kürt devleti istenmemekte, bir Büyük Kürdistan kurulmağa çalışılırken, yirmi milyonluk bir devlet yapısı oluşturulması hedeflenmektedir. Kürdistan’a yirmi milyonluk nüfus yaratılması için Kürt aileleri para ile desteklenerek fazla çocuk yapmaları sağlanmakta, bölgeye yayılmış olan Kürt aşiretleri bir araya getirilerek Büyük Kürdistan devleti İran ile Türkiye’nin arasına bir yabancı unsur olarak sokulmak istenmektedir .Selçuklu İmparatorluğu sırasında tek bir devlet çatısı altında yaşamış olan Türkiye,İran,Irak,Suriye ve Azerbaycan’ın bir araya gelerek emperyalizme karşı bir dayanışma düzeni içinde karşı çıkmasını önlemek isteyenler, Büyük Kürdistan’ı bir Hıristiyan devlet olarak kurarak, bölgenin Türk ve Müslüman halklarının tek ve büyük bir devletin çatısı altında bir araya gelmelerini önlemeye çalışmaktadırlar. Hıristiyan Kürdistan, İsrail ile Ermenistan arasında bir köprü olarak bölgenin Müslüman halklarını bölecek ve nüfusunun büyük çoğunluğu Türk asıllı olan İran, Türkiye ve Azerbaycan’ın  arasına kara kedi gibi girerek Osmanlı ya da Selçuklu dönemlerinde olduğu gibi bir Türk ve Müslüman  kimlikli bölgesel yapılanmayı önleyecektir. Bunun için yirmi milyonluk Hıristiyan Kürdistan’ın  yeterli olacağı düşünülmektedir.

 

Günümüzde Türkiye’nin nüfusu 75 milyondur ve bunun en az 60 milyonu Türk kimliğini kabül etmektedir. İran’ın nüfusu 80 milyona yaklaşmaktadır ve yirmiden fazla Türk kökenli topluluğun yaşadığı bu ülkede 50 milyonluk bir kitle, yani nüfusun yaklaşık üçte ikisi Türk kimliğini temsil etmektedir. Kuzey’de Azerbaycan’da I0 milyonluk bir Türk nüfus yaşamaktadır. Ayrıca, Suriye ve Irak’ta da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma 10 milyona yakın bir Türkmen nüfus hala yaşamaktadır. Irak’taki Şiilerin büyük çoğunluğu Türkmen olmasına rağmen sanki hiç Türk yokmuş gibi suni bir hava yaratılmaktadır. Emperyalizmin bu bölgedeki ülkeleri bölmesi nedeniyle 120 milyon Türk günümüzde dünyanın jeopolitik merkezinde beş ayrı devletin sınırları içinde yaşamaktadır. Emperyalizme karşı, bölgedeki 120 milyon Türk nüfusun öncülüğünde beş ülke bir araya gelirse, dünyanın merkezi coğrafyasına hiçbir güç giremez. Bunu engellemek için hem Türkleri ayrı devletlerde yaşamaya mahkûm ediyorlar hem de bunların arasına yapay bir devlet olarak 20 milyonluk Büyük Kürdistan’ı oturtarak bölge devletlerinin birleşmesinin önüne geçmeğe çalışıyorlar. Gelecekte ya bu bölgenin 120 milyon Türk’ü bir araya gelerek büyük bir devlet çatısı altında birleşecekler ya da emperyalizm 20 milyonluk Büyük Kürdistan projesi ile bölgedeki birleşmeyi önleyerek dünyanın merkezine egemen olacaktır. Yazımızın başlığındaki soruyu yeniden soruyoruz: 20 milyon Kürt mü, yoksa 120 milyon Türk mü? Umarız Kürt kardeşlerimiz bu tablonun farkına varırlar ve emperyalizm ile birlikte hareket etmekten vazgeçerler. Ulusal kurtuluş savaşı günlerinde olduğu gibi Kürtler gene Türkler ile beraber hareket ederlerse bu bölgede emperyalizm ikinci kez geri püskürtülebilir. Kürt kardeşlerimiz bu kararlılığı gösterirse mesele kalmaz, gösteremezlerse 120 milyon Türk ortak hareket etmeğe başlayabilir.

Önceki ve Sonraki Yazılar